Публічний договір про надання послуг

в редакції від 12.10.2020 року


Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕДОМС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43442156) (надалі – Реєстратор) пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі (надалі – Реєстрант) укласти Публічний договір про надання послуг на умовах, визначених цим документом.


1. Визначення понять та їх тлумачення

1.1. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у значеннях, наведених нижче:

Публічний договір – цей правочин між Реєстратором та Реєстрантом про надання послуг останньому на умовах, які викладені у публічній оферті і є однаковими для всіх Реєстрантів, з моменту акцептування публічної оферти Реєстрантом (надалі – «Договір»).

Публічна оферта – пропозиція Реєстратора, адресована будь-якій особі, укласти з нею договір про надання послуг на умовах, що містяться в публічній оферті та відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України.

Акцепт – надання Реєстрантом повної та безумовної відповіді Реєстратору на пропозицію укласти договір про надання послуг з Реєстратором, шляхом проставлення відповідної позначки біля відповідного пункту під час реєстрації.

Реєстрант – будь-яка фізична або юридична особа, яка уклала Договір з Реєстратором.

Сайт - сукупність інформації, текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також набір комп’ютерних програм, що містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: https://edoms.com.ua.


2. Акцептування пропозиції

2.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Реєстратором Акцепту. Здійснюючи Акцепт Реєстрант також підтверджує, що повністю розуміє та погоджується із умови цього Договору.

2.2. Здійснюючи використання Сайту, особа погоджуєтеся бути зобов'язаною цим Договором.

2.3. У випадку, якщо будь-яка особа не погоджується з цим Договором, вона зобов’язана негайно припинити використання Сайту.

2.4. Реєстратор має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору без повідомлення Реєстранта.

2.5. У випадку, якщо зміни до Договору будуть суттєвими, Реєстратор спробує повідомити про це Реєстранта не менше ніж за 30 днів до вступу в силу змін до Договору. Реєстратор залишає за собою право визначати на власний розсуд, що є суттєвою зміною.

2.6. Зміни до умов Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

2.7. Якщо Реєстрант здійснює оплату послуг Реєстратора, або вчиняє інші дії, після внесення змін до цього Договору, тим самим, Реєстрант погоджується з такими змінами та надає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.


3. Предмет договору

3.1. Реєстратор зобов’язується надати Реєстранту послугу на умовах та в порядку, визначених цим Договором, яка полягає, зокрема, у:

3.1.1. реєстрації та підтримці доменних імен;

3.1.2. поновленні доменних імен;

3.1.3. передачі доменних імен;

3.1.4. наданні технічних консультацій у сфері реєстрації доменних імен;

3.1.5. тощо.

3.2. Детальний перелік та опис послуг, що надаються Реєстратором, розміщується на Сайті.


4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Оплата послуг здійснюється у національній валюті України – гривні за тарифом, вказаним на Сайті.

4.2. Розрахунки між сторонами проводяться у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Реєстратора або оплати за допомогою Сайту.

4.3. Грошові кошти, сплачені за надані Реєстратором належним чином послуги, не повертаються.

4.4. У разі неповної або несвоєчасної сплати коштів Реєстрант, Реєстратор має право припинити (призупинити) надання послуг до моменту повної оплати послуг.

4.5. Реєстратор має право приступити до надання послуг після отримання повної оплати їх вартості.

4.6. Під час здійснення оплати Реєстрант зобов’язаний надати, зокрема, таку інформацію: номер банківської картки, термін дії банківської картки, платіжну адресу.

4.7. Реєстрант гарантує, що:

4.7.1. має законне право використовувати будь-які банківські картки чи інші способи оплати у зв’язку із здійсненням розрахунків за цим Договором; і що

4.7.2. інформація, яку Реєстрант надає Реєстратору, є правдивою, правильною та повною.

4.8. Реєстрант, надаючи інформацію, вказану у пункті 4.6 цього Договору, надає право Реєстратору надати цю інформацію третім особам, зокрема платіжній системі, для проведення розрахунків за цим Договором.

4.9. Реєстратор залишає за собою право відмовити у наданні послуги в будь-який час з певних причин, включаючи, але не обмежуючись цими: наявність послуги, помилки в описі або ціні послуги, помилка у даних, вказаних Реєстрантом, або з інших причин.

4.10. Реєстратор залишає за собою право відмовити або припинити надання послуги, якщо запідозрить шахрайство та (або) несанкціоновану та (або) незаконну операцію.

4.11. Реєстратор не стягує з Реєстранта плату за термін дії доменного імені.

4.12. Реєстратор має право стягувати з Реєстранта плату за поновлення доменного імені.


5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Реєстрант має право:

5.1.1. Отримувати від Реєстратора повну та достовірну інформацію про хід надання послуг.

5.1.2. Вимагати надання якісних послуг.

5.2. Реєстрант зобов’язаний:

5.2.1. Надати Реєстратору повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактні дані.

5.2.2. Негайно повідомити Реєстратора про будь-які зміни у інформації, наданій Реєстратору в процесі надання послуг за цим Договором, з метою збереження її повноти, актуальності та точності.

5.2.3. Погодитися із Положенням про обробку та захист персональних даних, володільцем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕДОМС».

5.2.4. Дотримуватися політики вирішення доменних спорів, .UA Політики вирішення спорів про доменні імена, Правил до неї та Додаткових Правил Всесвітньої організації інтелектуальної власності до неї, а також інших Політик та Правил позасудового вирішення доменних спорів відповідних доменів.

5.2.5. Самостійно перевірити наявність помилок у доменному імені.

5.2.6. Вчасно та в повному обсязі оплатити послуги Реєстратора.

5.3. Реєстратор має право:

5.3.1. Отримувати повну та своєчасну оплату за послуги, що надаються відповідно до цього Договору.

5.3.2. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору.

5.3.3. В односторонньому порядку розірвати цей Договір, у випадку, якщо Реєстрант порушує умови цього Договору.

5.3.4. За необхідності опублікувати інформацію, надану Реєстрантом у відкритих джерелах.

5.3.5. Вимагати від Реєстранта документальне підтвердження, наданої Реєстрантом інформації.

5.3.6. Відмовити Реєстранту у наданні послуги, у випадку надання недостовірної, неповної та (або) неактуальної інформації, а також у випадку ненадання Реєстрантом підтверджуючих документів на запит Реєстратора.

5.3.7. Припинити (призупинити) доступ Реєстранта до його облікового запису, створеного на Сайті, у випадку порушення Реєстрантом умов цього Договору.

5.3.8. У зареєстрованому доменному імені відкрити дані Реєстранта, навіть у випадку, якщо Реєстрант приховав їх.

5.4. Реєстратор зобов’язаний:

5.4.1. Надавати послугу вчасно та в повному обсязі.

5.4.2. Підтримувати доменне ім’я протягом усього строку його реєстрації.


6. Порядок реєстрації на Сайті

6.1. З метою здійснення реєстрації на Сайті Реєстрант самостійно заповнює реєстраційну форму на Сайті.

6.2. Реєстрант зобов’язаний надати достовірну та повну інформацію про себе, зокрема:

6.2.1. Ім’я користувача, яке повинно бути унікальним в межах інформаційної системи Реєстратора. Унікальність імені користувача перевіряється системою автоматично під час реєстрації. Ім’я користувача повинно містити від 3 до 20 символів, якими можуть бути виключно букви та цифри. При цьому, першим символом має бути буква.

6.2.2. Пароль повинен містити мінімум 4 символи і складатись з літер латинського алфавіту та цифр, а також спеціальних символів.

6.2.3. Прізвище, ім’я, по батькові.

6.2.4. Номер телефону в міжнародному форматі.

6.2.5. Адреса електронної пошти (e-mail).

6.3. Створення облікового запису здійснюється автоматично. Створений обліковий запис є неактивним. На адресу електронної пошти, що вказана у формі реєстрації, надсилається лист з унікальним гіперпосиланням для активації облікового запису.

6.4. Після переходу за гіперпосиланням, яке вказане в листі, чим Реєстрант підтверджує достовірність адреси своєї електронної пошти, обліковий запис є активований.

6.5. Реєстрант може мати лише один обліковий запис. Якщо Реєстрант зареєстрував більше одного облікового запису, Реєстратор має право заблокувати їх.

6.6. Реєстратор має право відмовити в реєстрації облікового запису у випадку виникнення підозри щодо вчинення шахрайських дій зі сторони Реєстранта.

6.7. Реєстратор має право видалити обліковий запис Реєстранта у випадку, якщо виявить, що Реєстрант під час реєстрації вказав неточні, неповні та (або) недостовірні дані, а також у випадку, якщо Реєстрант не підтримуватиме актуальність, повноту та точність, вказаних при реєстрації даних.

6.8. Реєстратор має право видалити обліковий запис Реєстранта у випадку порушення Реєстрантом умов цього Договору.

6.9. Реєстрант зобов’язується вжити усіх залежних від нього заходів задля збереження конфіденційності даних доступу до його облікового запису на Сайті.
Реєстрант самостійно несе усі ризики, пов’язані з незбереженням конфіденційності даних доступу до особистого кабінету на Сайті.

6.10. Реєстрант зобов’язаний негайно повідомити Реєстратора, у випадку, якщо йому стане відомо про будь-які порушення безпеки облікового запису та (або) про несанкціоноване використання його облікового запису на Сайті.


7. Особливості надання послуг

7.1. Реєстрація доменного імені.

7.1.1. Реєстратор надає послуги з реєстрації доменних імен у національній, регіональній та міжнародній зонах.

7.1.2. Реєстрація доменного імені здійснюється у порядку, передбаченому цим Договором та на підставі регламентуючих таку реєстрацію документів.

7.1.3. Реєстрація доменного імені здійснюється через автоматизовану систему, розміщену на Сайті.

7.1.4. Для реєстрації доменного імені через автоматизовану систему Реєстранту необхідно подати запит через Сайт.

7.1.5. Реєстратор після отримання запиту від Реєстранта здійснює затвердження такого запиту.

7.1.6. Реєстрант, який має намір зареєструвати доменне ім’я в автоматизованій системі, здійснює пошук за доменним ім’ям та TLD.

7.1.7. У випадку, якщо відсутні перешкоди для реєстрації доменного імені, Реєстрант здійснює реєстрацію, під час якої зобов’язується надати актуальну, повну та достовірну інформацію та здійснити оплату.

7.1.8. Під час реєстрації Реєстрант зобов’язаний ознайомитися та погодитися з умовами документів Реєстратора та правилами реєстру. Надане Реєстрантом підтвердження буде збережено в базі даних Реєстратора, а також позначка часу, IP-адреса та реквізити браузера.

7.1.9. У випадку успішної реєстрації доменного імені, Реєстранту надсилається отримаєте електронний лист, що підтверджує реєстрацію доменного імені.

7.1.10. Реєстрант має право керувати зареєстрованим доменним іменем через Сайт.

7.1.11. Реєстратор не несе відповідальності за правильність та достовірність внесених Реєстрантом даних.

7.1.12. Реєстрант має прво зареєструвати будь-яку кількість доменних імен.

7.1.13. Реєстрант гарантує, що на момент подання заявки про реєстрацію доменного імені, така реєстрація не порушує авторське право будь-якої третьої особи.

7.2. Поновлення доменного імені.

7.2.1. Усі доменні імена, якими керує Реєстратор, автоматично поновлюються щорічно наприкінці періоду реєстрації доменного імені.

7.2.2. Поновлені доменні імена тарифікуються згідно із тарифами Реєстратора.

7.2.3. Реєстрант щорічно отримує нагадування про політику Реєстратора електронною поштою в день дати реєстрації доменного імені.

7.2.4. Плата за відновлення пільгового періоду погашення не здійснюється, оскільки всі доменні імена Реєстратора автоматично поновлюються.

7.2.5. У випадку, якщо Реєстрант відмовиться від поновлення доменного імені, таке доменне ім’я може бути використане іншою особою.

7.3. Передача доменних імен.

7.3.1. У випадку, якщо Реєстрант має намір здійснити передачу доменного імені, йому необхідно мати код передачі.

7.3.2. У випадку, якщо Реєстрант має код передачі, він може подати запит Реєстратору на переказ доменного імені від іншого постачальника.

7.3.3. Реєстрант має право здійснити передачу свого доменного імені іншій особі.

7.3.4. Реєстратор не стягує плату за передачу окремого доменного імені або групи з кількох доменних імен.

7.3.5. Реєстратор стягує плату за перенесення портфелів доменів більше 1000 імен, у сумі, що еквівалентна 500 EUR (додатково нараховується ПДВ).

7.3.6. Передача доменного імені на обслуговування третій особі здійснюється в межах дії реєстрації доменного імені.

7.4. Реєстратор залишає за собою право припинити надання послуг Реєстранту без відшкодування вартості таких послуг, зокрема, у таких випадках:

7.4.1. систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету;

7.4.2. розміщення матеріалів, що порушують права інтелектуальної власності інших осіб;

7.4.3. у випадку, якщо надана Реєстрантом під час реєстрації інформації доменного імені не дає змоги встановити особу Реєстранта;

7.4.4. на підставі рішення компетентного суду;

7.4.5. в інших, передбачених чинним законодавством випадках.


8. Порядок скасування доменного імені

8.1. Реєстрант для скасування доменного імені повинен повідомити Реєстратора не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення терміну дії доменного імені.

8.2. У випадку, якщо Реєстрант повідомить Реєстратора у строк менший, ніж за 30 днів до закінчення терміну дії доменного імені, доменне імя може бути автоматично поновлене. В такому випадку, максимальною платою, яку сплатить Реєстрант буде щорічна плата за поновлення.

8.3. Реєстратор не стягує з Реєстранта додаткової плати за скасування доменного імені.


9. Політика авторських прав

9.1. Реєстратор поважаємо права інтелектуальної власності інших осіб, а тому Реєстратор відповідає на будь-які претензії щодо вмісту Сайту, який порушує права інтелектуальної власності будь-якої особи.

9.2. Якщо ви власник авторських прав або уповноважений від його імені, і вважаєте, що захищені авторським правом твір було скопійовано таким чином, що є порушенням авторських прав, що відбувається через Сайт, ви повинні надіслати своє повідомлення з детальним описом правопорушення в письмовій формі з приміткою «Порушення авторських прав» на адресу електронної пошти abuse@edoms.com.ua.

9.3. Особа повідомлена, що може бути притягнута до відповідальності за завдані збитки (включаючи витрати та оплату адвокатів) у випадку неправдивого повідомлення про порушення авторських прав.


10. Відповідальність

10.1. Реєстрант користуєтесь Сайтом на свій страх і ризик. Послуга надається за принципом «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО». Послуга надається без гарантій будь-якого виду, будь то явних чи побічних, включаючи, але не обмежуючись ними, маються на увазі гарантії товарності, придатності для певної мети, недопущення порушення чи курсу виконання.

10.2. ТОВ «ЕДОМС», його дочірні компанії, афілійовані особи та його ліцензіари не гарантують, що:

10.2.1. сайт буде функціонувати безперебійно, захищено або доступною в будь-який конкретний час чи місце;

10.2.2. будь-які помилки або дефекти будуть виправлені;

10.2.3. сайт не містить вірусів або інших шкідливих компонентів; або

10.2.4. результати використання Сайту відповідають вимогам Реєстранта.

10.3. Реєстратор, а також його директори, працівники, партнери, агенти, постачальники (Адмiнiстратора та Оператора Реєстру .ua і всі домени другого рівня, а також інші) або пов’язані компанії, не несе відповідальності за будь-які збитки, у тому числі без обмежень, втрати прибутку, даних, використання, гудвіл чи інші нематеріальні втрати, що виникають внаслідок:

10.3.1. вашого доступу до або використання або неможливості доступу або використання Сайту;

10.3.2. будь-якої поведінки або вмісту будь-якої третьої сторони Сайту;

10.3.3. будь-який вміст, отриманий від Сайту;

10.3.4. використання, не використання, або неправомiрного використання доменних iмен Реєстрантом;

10.3.5. порушення Реєстрантом будь-яких прав третiх осiб, та

10.3.6. несанкціонованого доступу, використання чи зміни ваших передач чи вмісту, незалежно від гарантії, договору, деліктної відповідальності (включаючи недбалість) чи будь-якої іншої юридичної теорії, незалежно від того, чи нас повідомляли про можливість такої шкоди.

10.4. Реєстратор не контролює вміст, політику конфіденційності та практику будь-яких веб-сайтів чи служб сторонніх організацій та не несе відповідальності за них.

10.5. Реєстратор не несе відповідальності за використання доменних імен, зареєстрованих за його допомогою, а також за зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під такими доменними іменами.


11. Форс-мажорні обставини

11.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

11.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, перелік яких міститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

11.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

11.4. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка потрапила під їх дію, повинна повідомити іншу Сторону про їх припинення протягом 2 (двох) робочих днів, а також повідомити протягом якого часу така Сторона має намір виконати свої зобов’язання.

11.5. Належним та достатнім підтвердженням дії форс-мажору щодо однієї зі Сторін є сертифікат щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України.


12. Порядок вирішення спорів

12.1. Усі непорозуміння, суперечності та спори, які можуть виникнути між Сторонами у ході укладення, тлумачення або виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

12.2. У випадку виникнення суперечок та (або) претензій, Реєстрант має право направити таку пертензію на адересу електронної пошти Реєстратора: abuse@edoms.com.ua.

12.3. Реєстратор розглядає претензії від Реєстрантів у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

12.4. У разі, якщо Сторонам не вдалось вирішити будь-які непорозуміння, суперечності та спори шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді у порядку, встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних та процесуальних норм законодавства України.


13. Інші положення

13.1. У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цього Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

13.2. Реєстратор, погоджуючись з цим Договором, тим самим підтверджує, що повідомлений та погоджується із складом та змістом персональних даних, які оброблятимуться; цілями та метою обробки, для яких призначаються персональні дані, а також правовими підставами для обробки; із передачею персональних даних Адміністратору як розпоряднику персональних даних (оператору) з метою виконання договору з реєстрації та супроводу доменного імені; із зберіганням Реєстратором та Адміністратором персональних даних протягом строку дії договору з реєстрації та супроводу доменного імені та (або) з моменту створення Реєстратором запису про контакт в Реєстрі до моменту видалення контакту з Реєстру; із правом Адміністратора зберігати персональні дані Реєстранта після видалення контакту з Реєстру протягом строку позовної давності, визначеної законом, а також за необхідності використовувати їх як доказ з метою захисту своїх законних прав та інтересів, у тому числі у справах за участю Реєстратора та (або) Реєстранта; про права Реєстранта як суб’єкта персональних даних, що передбачені чинним законодавством України та (або) Загальним регламентом про захист даних, а також про те, що він знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації може бути публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.

13.3. Реєстрант надає згоду на блокування, видалення або переделегування доменного імені у порядку, передбаченому .UA Політикою вирішення спорів про доменні імена, а також інших Політик та Правил позасудового вирішення доменних спорів.